Quotes del curs

El servei de llar d’infants municipal és subvencionat per a tots els seus usuaris. El cost anual d’una plaça de la llar d’infants és subvencionat, una part per l’Ajuntament de Besalú, Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal; l’altra, per la  Generalitat de Catalunya, i la resta l’aboneu les famílies.

Les quotes del curs 2020-2021 són:

Preu curs 2020- 2021

Matrícula municipi 90€ anuals  
Matrícula 161€ anuals  
Material 62€ anuals (Es passa en dos rebuts de 30€ al octubre i el mes de març)
Quota mensual infants municipi 168€ mensuals Aquesta quota contempla les tres franges horàries que es posen a disposició de les famílies. (intensiu matí, intensiu tarda o bé matí-tarda)
Quota mensual infants 246€ mensuals  Aquesta quota contempla les tres franges horàries que es posen a disposició de les famílies. (intensiu matí, intensiu tarda o bé matí-tarda)
Servei de menjador infants 6,5€ día  
Servei de menjador sense menú (lactants) 3,5€ día  
Berenar 1€ día  
Acollida matinal 23€ mensuals De dilluns a divendres
Acollida migdia 23€ mensuals De dilluns a divendres
Acollida tarda 18€ mensuals De dilluns a dijous
Acollida esporàdic 3€ día A partir del 7è dia es cobrarà a mes complet
Quota reserva de plaça municipi 50€ Durant els mesos que ocupen plaça però no en fan ús, amb un màxim de 5 mesos
Quota reserva de plaça 90€ Durant els mesos que ocupen plaça però no en fan ús, amb un màxim de 5 mesos

Les quotes són mensuals, de setembre a juliol, i es domiciliarà el pagament al compte corrent que ens proporcioneu les famílies. Les quotes que són domiciliades al compte bancari que ens heu proporcionat, es cobraran entre els dies 5 i 10 de  cada mes.

La matrícula del curs és d’un pagament anual.

Els serveis complementaris (menjador o hores extres) es cobraran el mes següent, juntament amb la quota del mes vigent. En finalitzar el curs escolar (durant el mes d’agost) es passarà el darrer rebut amb les taxes dels serveis complementaris pendents del mes de juliol.

En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a la família per tal que aboni l’import dins un termini. Si no és així, implicarà una reunió conjunta de la família amb la direcció del centre. D’aquesta reunió en sortiran uns acords de compliment obligat per a la família. La no assistència injustificada a l’esmentada reunió o l’ incompliment d’aquests acords podrà comportar la pèrdua de la plaça escolar en benefici d’un altre infant, un cop informat l’Ajuntament. Les quotes no abonades es passaran per via executiva.

En el cas que algun dia no s’utilitzi el servei de menjador, es descomptarà el cost del menú, sempre que s’avisi abans de les 9:30 del mateix dia.